PZO informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania

na lekcjach informatyki w roku szkolnym 2020/2021

System oceniania opracowano na podstawie:

- Realizowanego w szkole programu nauczania: Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres podstawowy autorstwa Janusza Mazura

- Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązujących w I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie zawartych w Statucie Szkoły

Sposoby i formy sprawdzania wymagań edukacyjnych

Ćwiczenie na ocenę

Ćwiczenie na ocenę jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności ucznia, obejmującym materiał z całego lub części działu programowego.

1. Ćwiczenia na ocenę są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o terminie przeprowadzenia ćwiczenia na ocenę jest wpisywana do elektronicznego dziennika lekcyjnego.

2. Czas tworzenia ćwiczenia na ocenę to jedna godzina lekcyjna.

3. Nauczyciel ocenia ćwiczenie w ciągu 10 dni zajęć edukacyjnych od dnia wykonania ćwiczenia. W razie choroby nauczyciela czas ten przedłuża się o okres choroby.

4. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z ćwiczenia jeden raz, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

5. Ocena uzyskana z poprawkowego ćwiczenia jest wpisywana do dziennika elektronicznego (wystawiając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny) z ewentualnym wyjątkiem w przypadku drugiej oceny niedostatecznej.

6. Uczeń, który nie wykonał ćwiczenia ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez nauczyciela, w przeciwnym razie może otrzymać ocenę niedostateczną.

7. Zadania do wykonania na ćwiczeniu są punktowane, a następnie punkty przeliczane na stopnie według skali:

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności w %

Ocena w stopniach

0 – 39

niedostateczny

40 – 44

dopuszczający

45 – 49

dopuszczający +

50 – 54

dostateczny -

55 – 64

dostateczny

65 – 69

dostateczny +

70 – 74

dobry -

75 – 84

dobry

85 – 89

dobry +

90 – 92

bardzo dobry -

93 – 95

bardzo dobry

96 – 98

bardzo dobry +

99 – 100

celujący

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Kartkówka

Kartkówka jest to pisemna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia obejmująca materiał programowy z 2 – 3 ostatnio omawianych zagadnień.

1. Kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela.

2. Czas trwania kartkówki to 15 – 20 minut.

3. Kartkówka może składać się z zadań zamkniętych lub z zadań otwartych lub z zadań zamkniętych i otwartych lub zadań praktycznych.

4. Zadania są punktowane, a następnie przeliczane na stopnie według zasady, jak w przypadku ćwiczenia na ocenę.

5. Sprawdzoną i ocenioną kartkówkę nauczyciel oddaje uczniom w ciągu 10 dni zajęć edukacyjnych od dnia napisania.

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Praca domowa

Jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości. Może mieć również formę pracy praktycznej. Pracę domową pisemną uczniowie wykonują w formie, którą wskaże nauczyciel.

1. Oceniając prace domowe nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami:

- samodzielność wykonania,

- poprawność rozwiązania (myślenia),

- sposób zredagowania rozwiązania,

- estetyka pracy.

2. Prace domowe są oceniane w skali stopniowej.

3. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Aktywność

1. Uczeń może wykazać się aktywnością informatyczną, czyli pokazać swoje umiejętności w działaniach innych lub wykraczających poza zagadnienia omawiane na lekcjach.

2. Za wykazanie się znaczącą aktywnością informatyczną uczeń może otrzymać ocenę za aktywność lub nauczyciel może zaproponować podwyższenie proponowanej oceny rocznej.

Konkursy informatyczne i praca na zajęciach pozalekcyjnych

1. Uczeń, który wziął udział w konkursie informatycznym, (tzn. podjął próbę rozwiązania zadań, pracował samodzielnie, przygotowywał się do konkursu) może otrzymać ocenę za aktywność.

2. Uczeń, który uzyskał znaczący wynik w skali szkoły (np. uzyskał 80% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia) może otrzymać ocenę celującą za aktywność.

3. Wynik znaczący w skali regionu, województwa lub kraju, upoważnia do wystawienia oceny celującej na koniec roku szkolnego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

4. Praca na kółku informatycznym może zostać oceniona za:

- systematyczność na zajęciach,

- zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach,

- czynione postępy w opanowaniu treści zajęć.

Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i rocznej

1. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe z prac pisemnych (ćwiczenia na ocenę, kartkówki, prace domowe) i aktywności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

2. Ocena semestralna liczona jest jako średnia ważona ocen cząstkowych zaokrąglona do pełnej oceny.

3. Wagi poszczególnych form sprawdzania umiejętności:

- ćwiczenie na ocenę – waga 1,

- poprawkowe ćwiczenie na ocenę – waga 1,

- kartkówka – waga 1,

- zadanie domowe – waga 1,

- aktywność – waga 1,

- aktywność w konkursach – waga 1 – 4 (w zależności od rangi konkursu i osiągniętego wyniku).

4. Sposób zaokrąglania średniej ważonej do pełnej oceny:

średnia ważona

1,00 – 1,49

1,50 – 2,69

2,70 – 3,69

3,70 – 4,69

4,70 – 5,49

5,50 – 6,00

ocena

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków

1. Nauczyciel informuje uczniów o ich osiągnięciach poprzez:

- komentarz ustny (uzasadnienie oceny),

- rozmowę indywidualną,

- omówienie ćwiczenia na ocenę,

- publikowanie wyników konkursów przedmiotowych,

- bieżącą informację zwrotną.

2. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach ich dzieci poprzez:

- wpisy ocen do dziennika elektronicznego,

- kontakt bezpośredni z rodzicami (rozmowa indywidualna, zebrania dla rodziców, konsultacje dla rodziców).

3. Poprawie podlegają oceny z ćwiczeń na ocenę.

4. W przypadku innych form aktywności nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę oceny.

5. W przypadku długotrwałej choroby uczeń lub jego rodzice uzgadniają z nauczycielem formy pomocy i uzupełnienia braków oraz formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

6. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Po wystawieniu proponowanej rocznej oceny uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie tej oceny o jeden stopień. Warunkiem ubiegania się ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych jest:

- frekwencja na zajęciach nie mniejsza niż 85%, uwzględniająca cały rok szkolny do dnia, w którym nauczyciel przedstawił proponowane roczne oceny klasyfikacyjne,

- brak nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach danego przedmiotu,

- brak w dzienniku elektronicznym uwag świadczących o negatywnym stosunku do informatyki, dotyczących np. korzystania z aparatu telefonicznego podczas zajęć, rozmów, powtarzających się spóźnień,

- brak negatywnych ocen bieżących z danego przedmiotu nauczania, uzyskanych za niesamodzielne wykonanie zadań domowych, ćwiczeń lub prac domowych,

- uczeń przystąpił do poprawy każdej oceny niedostatecznej z ćwiczenia na ocenę,

- średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej jest mniejsza maksymalnie o 0,1 od dolnego progu średniej niezbędnej dla uzyskania wyższej oceny.

Sposób dokumentowania i analizy osiągnięć uczniów

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

Analizy osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie:

- wyników ćwiczeń na ocenę,

- ocen z prac domowych,

- obserwacji (aktywność na lekcji i poza lekcjami),

- wyników konkursów, projektów.

Kontrakt między nauczycielem a uczniem

1. Oceniając nauczyciel bierze pod uwagę:

- wkład pracy,

- zaangażowanie i stosunek do przedmiotu,

- zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ocenianiu uczniów u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2. Uczeń ma obowiązek do:

- systematycznego przygotowywania się do lekcji,

- prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub (i) zeszytu ćwiczeń,

- aktywnego udziału w lekcjach i wykonywania zadań podanych przez nauczyciela.

3. Uczeń ma prawo:

- poprosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej oceny,

- poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych treści programowych, wskazanie literatury, itp.,

- poprawy każdego ćwiczenia na ocenę, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Poprawa ćwiczenia na ocenę jest dobrowolna i odbywa się tylko raz.

5. Kryteria oceniania ćwiczeń poprawkowych nie zmieniają się.

6. Nauczyciel zobowiązany jest do:

- poinformowania uczniów o wymaganiach programowych,

- poinformowania uczniów o kryteriach oceniania poszczególnych form aktywności uczniów,

- uzasadniania ocen uczniom i na prośbę – rodzicom,

- podania zakresu materiału objętego ćwiczeniem na ocenę.

Wymagania edukacyjne w odniesieniu do programu nauczania przedmiotu w danej klasie, niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych znajdują się na stronie internetowej informatyka.liceum.org.pl.

Nauka zdalna

1. Zdalne nauczanie odbywa się z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych: Microsoft Teams, enauka.liceum.org.pl dostępne na stronie internetowej Liceum, Discord, testportal.pl. Za ich pośrednictwem będzie również sprawdzany poziom opanowania wiedzy i umiejętności.

2. Kontakt uczniów oraz Rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem odbywa się poprzez e-dziennik (w czasie lekcji zdalnych uczniowie mogą na bieżąco kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem platformy lub aplikacji edukacyjnej wykorzystywanej na lekcji).

3. W przypadku ucznia objętego kwarantanną (gdy pozostali uczniowie danej klasy uczą się stacjonarnie), jest on zobowiązany do uzupełnienia notatek z lekcji. W ramach potrzeb i wsparcia ucznia nauczyciel może zorganizować dla niego zdalne konsultacje (np. raz w tygodniu).

 

W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

© 2017 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Main Menu

Free Joomla! templates by Engine Templates